Personuppgiftspolicy

 

Ett av Mäcés övergripande mål är att upprätthålla högsta nivå på säkerheten för våra gäster, kunder och medarbetare – detta gäller även personuppgiftsskyddet.

 

Mäcé vill med den här policyn på ett klart och överskådligt sätt förklara hur Mäcé hanterar dina personuppgifter.

 

 

1. Personuppgiftsansvarig

 

Mäcé är personuppgiftsansvarig.

 

Mäcés kontaktuppgifter är:

Mäcé Reklambyrå

Skeppsgatan 2

Varberg 43244, Sverige

Att.: Bertil Carlsson

 

Mäcé utför all hantering av personliguppgifter enligt gällande lagstiftning.

 

Mäcé levererar som reklambyrå en lång rad olika tjänster. För varje enskild tjänst gäller särskilda villkor.

 

När du i samband med beställning av en eller flera av dessa tjänster uppger dina personuppgifter till Mäcé ger du samtidigt ditt samtycke till att dina personuppgifter får behandlas av Mäcé.

 

2. Hur samlar Mäcé in personuppgifter?

 

Mäcé samlar in personuppgifter på följande sätt:

 

 • När du väljer att köpa och/eller efterfrågar en av Mäcés tjänster
 • Från personer som agerar för din räkning
 • På B2B-marknaden, till exempel i en försäljningssituation där det begärs ett anbud på en av Mäcés tjänster och/eller ett samarbetsavtal
 • Via webbläsar-cookies och pixeltaggar (”web beacons”)
 • I samband med användning av Mäcés digitala tjänster
 • När du prenumererar på Mäcés nyhetsbrev
 • Från sociala medier, reklam- och analysföretag samt offentliga register

 

Insamlingen av personuppgifter samt behandlingen av dem kommer alltid att ske på lagligt sätt.

 

3. Vilken information samlar Mäcé in?

 

Mäcé samlar bland annat in följande personuppgifter:

 

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum samt andra allmänna personuppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Köphistorik, däribland även användningen av Mäcés digitala tjänster
 • Feedback via våra kundundersökningar
 • Feedback via fysiska och webbaserade tävlingar
 • Feedback på sociala medier och andra digitala plattformar
 • Webbläsarinformation
 • Upplysningar om ditt företag och relevanta kontaktpersoner

 

4. Vad är syftet med insamlingen?

Mäcé samlar enbart in personuppgifter som är nödvändiga för det syfte som beskrivs i de särskilda villkoren för tjänsten i fråga och i denna personuppgiftspolicy.

 

Det är den enskilda tjänsten som avgör både vilka personuppgifter som Mäcé samlar in och vilket syfte insamlingen har.

 

Mäcés syfte med insamlingen av personuppgifter kan vara ett eller flera av följande:

 

 • Behandling av din köp av Mäcés tjänster
 • Kontakt med dig före, under eller efter din vistelse
 • Uppfyllelse av din förfrågan om tjänster
 • Förbättring och utveckling av Mäcés tjänster
 • Anpassning av Mäcés kommunikation och marknadsföring till dig
 • Analys av ditt användarbeteende och re-marketing
 • Anpassning av samarbetspartners kommunikation och marknadsföring till dig
 • Administration av din relation till Mäcé
 • Uppfyllelse av lagkrav

 

6. Den rättsliga grunden för behandlingen

Här redogörs för de rättsliga grunder som Mäcé baserar behandlingen av dina personuppgifter på.

 

Mäcé kan exempelvis behandla dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt som du är part i.

 

Dessutom kan Mäcé behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra vissa åtgärder och/eller förberedelser på din begäran innan ett kontrakt ingås.

 

Behandlingen kan också ske för att Mäcé ska kunna tillgodose ett berättigat intresse, om inte ditt intresse går före detta.

 

De berättigade intressen som Mäcé kan tillgodose rör bland annat statistik, kundundersökningar, intressebaserad marknadsföring och analys av generellt användarbeteende, bland annat i syftet att förbättra dina förmåner, din upplevelse och kvaliteten på Mäcés tjänster.

 

6. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du en rad olika rättigheter.

 

Dessa rättigheter är:

 

 • Rätten till tillgång
  Du har rätt att veta vilka personuppgifter som Mäcé behandlar om dig samt att få ytterligare kompletterande information i samband med detta. Tillgången kan dock vara begränsad med avseende på andra personers integritetsskydd, företagshemligheter och/eller immateriella rättigheter.
 • Rätten till rättelse
  Du har rätt att få de personuppgifter som Mäcé har registrerade om dig korrigerade och uppdaterade.
 • Rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”)
  Du har rätt att få de personuppgifter som Mäcé har registrerade om dig raderade. Om du vill få dina personuppgifter raderade raderar Mäcé alla uppgifter som Mäcé inte enligt lag måste spara.
 • Rätten till begränsning av behandling
  Du har i vissa fall rätt att få Mäcés behandling av dina personuppgifter begränsad.
 • Rätten till dataportabilitet
  Du har rätt att få ut dina personuppgifter på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så att du kan överföra dina uppgifter till en annan leverantör. Denna rättighet omfattar bara uppgifter som du själv har lämnat till Mäcé och som Mäcé behandlar baserat på ditt samtycke eller med anledning av fullgörandet av ett kontrakt.
 • Rätten att göra invändningar
  Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller bara under särskilda omständigheter. Om rätten att göra invändningar gäller eller inte beror på Mäcés syfte med behandlingen och den rättsliga grunden för behandlingen.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke
  Om behandlingen av personuppgifter grundas på ett samtycke från dig har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke, vilket betyder att behandlingen därefter upphör om Mäcé inte enligt lag är skyldiga att behandla personuppgifterna.

 

Om du önskar utöva dina rättigheter skickar du en begäran om detta till info@mace.se.

 

Mäcé svarar på din begäran inom 1 månad efter mottagandet av den. Om begäran är komplicerad kan svarstiden dock förlängas med ytterligare 2 månader.

 

Mäcé kommer alltid att informera dig om svarstiden förväntas bli längre än 1 månad. Du görs samtidigt uppmärksam på att Mäcé av säkerhetsskäl måste kunna verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

 

Du kan även kontakta Mäcé på info@mace.se om du anser att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser.

 

Mäcé kan avvisa förfrågningar som antingen är orimliga med avseende på deras repetitiva art, kräver oproportionella tekniska åtgärder (till exempel att utveckla ett nytt system eller ändra en befintlig praxis i väsentlig grad) eller påverkar skyddet för andras personuppgifter eller i situationer där den önskade åtgärden kan anses vara ytterst komplicerad (till exempel förfrågningar som rör uppgifter som bara finns tillgängliga på säkerhetskopior).

 

7. Om du söker jobb hos Mäcé

När du söker jobb hos Mäcé behandlas de uppgifter som du har gett Mäcé i samband med din ansökan.

 

Det rör sig normalt om allmänna personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt information om utbildning och om nuvarande och tidigare sysselsättning.

 

I anslutning till rekryteringsprocessen kan Mäcé be om ett utdrag ur kriminalregistret och/eller inhämta referenser från tidigare arbetsgivare. I båda fallen inhämtas samtycke från sökanden.

 

Dessutom kan Mäcé be kandidater till utvalda tjänster genomföra ett personlighetstest. Resultatet av testet behandlas av Mäcés HR-avdelning och av berörd avdelningschef.

 

Mäcé använder uppgifterna för att bedöma om Mäcé vill erbjuda dig anställning samt för att kommunicera med dig under rekryteringsprocessen.

 

Det är endast berörda chefer, HR-avdelningen och IT-administratörer som, med personliga lösenord, har tillgång till dina uppgifter.

 

Om du anställs av Mäcé sparas dina uppgifter enligt Mäcés personuppgiftspolicy för medarbetare.

 

Jobbansökningar från personer som inte anställs lagras i regel i sex (6) månader efter meddelande om att tjänsten tillsatts av annan sökande. Mäcé inhämtar sökandens samtycke till att lagra ansökan i rekryteringssystemet.

 

Mäcé kan i vissa fall även lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag, ett domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

 

Mäcé skyddar dina personuppgifter enligt de åtgärder som beskrivs under punkt 8 i denna personuppgiftspolicy.

 

Om du vill ha tillgång till de uppgifter som Mäcé behandlar om dig, antingen för att du vill uppdatera dina uppgifter eller för att du vill att Mäcé ska radera dem, kan du vända dig till Mäcés HR avdelning på e-postadressen: info@mace.se eller per telefon på (+46) 340 67 16 10.

 

Du kan när som helst göra invändningar mot vidare behandling av dina uppgifter.

 

8. Delning av personuppgifter och skydd vid lagring

Mäcé skyddar dina personuppgifter och har antagit interna regler för informationssäkerhet som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot otillåtet offentliggörande och mot att obehöriga får åtkomst till eller kännedom om dem.

 

Mäcé har fastställda rutiner för tilldelning av åtkomsträttigheter för dem av våra medarbetare som behandlar känsliga personuppgifter och data som avslöjar information om personliga intressen och vanor.

 

Mäcé kontrollerar deras faktiska åtkomst genom loggning och övervakning.

 

För att undvika dataförlust gör Mäcé löpande säkerhetskopior av våra datauppsättningar.

 

Vid en säkerhetsincident som resulterar i en hög risk för dig med avseende på diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, skadat anseende eller annan betydande nackdel kommer Mäcé att så snabbt som möjligt underrätta dig om säkerhetsincidenten.

 

Mäcés säkerhetsrutiner revideras löpande med hänsyn till den senaste tekniska utvecklingen.

 

Mäcé delar och vidarebefordrar dessutom dina personuppgifter internt inom koncernen. Syftet med detta är att kunna ge dig optimal service, oavsett vilket hotell eller vilken avdelning inom Mäcé-koncernen som du vänder dig till.

 

Mäcé kan i vissa fall även vara skyldiga att lämna ut personuppgifter enligt lag eller efter beslut från offentlig myndighet.

 

Mäcé raderar dina personuppgifter när Mäcé enligt lag inte längre är skyldiga att spara uppgifterna eller när behandlingens ursprungliga syfte inte längre gäller.

 

9. Cookies

Mäcé använder cookies för Mäcés digitala tjänster. Mer information om vår cookiepolicy hittar du här: https://ehandel.mace.se/cookies

 

10. Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Mäcés behandling av personuppgifter kan du vända dig skriftligt eller elektroniskt till:

 

Mäcé Reklambyrå

Skeppsgatan 2

Varberg 43244, Sverige

Att.: Bertil Carlsson

E-postadress: info@mace.se

 

Om detta inte leder till någon uppgörelse kan ett eventuellt klagomål därefter inges till Datainspektionen.

 

Aktuella kontaktuppgifter hittar du på www.datainspektionen.se.

 

Eventuella ändringar av personuppgiftspolicyn meddelas genom publicering av nya villkor på Mäcés webbplats.

 

Datum för senaste revidering av policyn anges nedan.

 

Oktober 2018